2.040: 19 X 09                       fersiwn testun plaen / plain text version       Chwilio'r safle / Search the site


Cartref y geiriadur Cymraeg / Home of the Welsh dictionary (9K)
Home of the Welsh Dictionary: The Dictionary's offices are located on the top floor of this building Cartref y Geiriadur Cymraeg: Lleolir swyddfeydd y Geiriadur ar lawr uchaf yr adeilad hwn

GEIRIADUR
PRIFYSGOL CYMRU
A Dictionary of the Welsh Language

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
The University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies
Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH (Cymru /Wales, UK)

ffôn/tel: & ffacs/fax: manylion cysylltu / contact details
post-e/e-mail:
geiriadur@aber.ac.uk

Lansiad y Geiriadur ar lein NEWYDD - Mehefin 26fed
Launch of the NEW Online Dictionary - June 26th


Adroddiad blynyddol 2012-13
Annual report 2012-13


Geiriadur 'cryno' chwiliadwy
Searchable 'concise' dictionary
` Gwaelod
To bottom of page

Prosiect a ddechreuwyd yn 1921 gan Fwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru i gynhyrchu'r geiriadur Cymraeg hanesyddol safonol cyntaf. Cyhoeddwyd cyfrol olaf y Geiriadur yn 2002 wedi 82 o flynyddoedd o waith. Mae'r cynllun newydd i ailolygu A--B yn symud ymlaen ar hyn o bryd. A project begun in 1921 by the Board of Celtic Studies of the University of Wales to produce the first standard historical Welsh dictionary. The final volume of the Dictionary was published in 2002 after 82 years' work. The current project to re-edit A--B is in progress.

Ffurflenni

Cais-e
Cynorthwyydd-e
Slip-e
Holiadur


Forms

e-Request
e-Informant
e-Slip
Questionnaire

* CYNNIG ARBENNIG: Tanysgrifiwch! [NEWYDD]
* Cefndir hanesyddol a disgrifiad
* Tudalen enghreifftiol
* Gwaith mewn llaw (Ail Argraffiad)
* Geiriadur cryno chwiliadwy

* Rhai ffigurau diddorol
* Cyhoeddiadau / Rhwymo
* Archebion
* Staff
* Adnoddau ar gyfer ymchwilwyr
* Sut y gellwch chi helpu
* Eich cyfraniad
* Llyfryddiaeth y Geiriadur
* Hanes newidiadau i'r safle
* Cysylltiadau defnyddiol
* Canlyniadau'r ymgynghoriad ar 4 Gorffennaf 2009 - Cynllunio ar gyfer y dyfodol
* Adroddiad blynyddol 2011-12
*
ANGHENION ARBENNIG: fersiwn BETSIE
* Manylion cysylltu


* SPECIAL OFFER: Subscribe! [NEW]
*
Historical background and description
* Sample page
* Work in progress (Second Edition)
* Online searchable version
* Some interesting figures
* Publications / Binding
* Orders
* Staff
* Resources for researchers
* How you can help
* Your input
* The Dictionary's Bibliography
* Revision history for this site

* Useful links
* Findings of the 4 July 2009 consultation - Planning for the future
* Annual report 2011-12
*
SPECIAL NEEDS: BETSIE version
* Contact details

Drwy glicio ar 'Tudalen Nesaf' gellir gweld bron bob tudalen ar y safle. Mae angen defnyddio porwr sy'n gallu anfon post-e yn gywir i ddefnyddio'r 'ffurflenni' ar y safle hwn. By clicking on 'Next Page' it is possible to see nearly every page on the site. An e-mail-enabled browser is required to use some of the 'forms' on this site.


D.S. Nid yw hyn yn chwilio'r Geiriadur ei hun, ond y wefan yn unig.
N.B. This does not search the Dictionary itself, but only the website.

Chwiliad manylach / Advanced search


I'r tud. nesaf I frig y tudalen To next page To top of page
Prif. Cymru / Univ. of Wales


 

Rhodder gwybod i geiriadur@cymru.ac.uk os ceir trafferth wrth ddefnyddio'r safle hwn.
Diweddarwyd: 2 Ebrill 2014 © Hawlfraint Prifysgol Cymru, 1997-2014
Please inform us of any difficulties in using this site at dictionary@wales.ac.uk.
Last update: 2 April 2014 © Copyright University of Wales, 1997-2014

Cynnwys | Cefndir | Enghraifft | Ffigurau | Cyhoeddiadau | Archebion | Staff | Adnoddau i ymchwilwyr | Sut i'n helpu | Cais-e | Cynorthwyydd-e | Slip-e | Holiadur | Llyfryddiaeth | Hanes newidiadau | Brig | Nesaf

Contents | Background | Example page | Statistics | Publications | Orders | Staff | Resources for researchers | How to help us | e-Request | e-Informant | e-Slip | Questionnaire | Bibliography | Revision history | Top | Next