Fforwm y Cyn-fyfyrwyr - Aelodau Sefydlu

Bomo Albert-Oguara, Nigeria
Payal Chadha, Kuwait
Chua Pei Xuan Irene, Singapore
Amr El-Husseini, Qatar
Yr Athro William Gibson, y DU
Shivkarthik Iyengar, India
Afzal Sayed Munna, y DU
Sian Newman, y DU
Joshua P Nicol, Sierra Leone
Osadebe Ogwudile, Nigeria
Clarence E Pilgrim, Antigua a Barbuda
K Sriram, India
Helmuth Stahl, yr Almaen
Michael Stylianou, Cyprus
Yogesh Paniraj Subbanarasimha, India
Kathryn Whittingham, y DU
  

Bydd cynrychiolwyr o bob un o Ganghennau ac Adrannau’r Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr yn ymuno â nhw.

Bomo Albert-Oguara
Ar hyn o bryd fi yw’r Rheolwr Cyffredinol mewn cwmni gwasanaeth olew a nwy. Yn ogystal, rwyf i’n rhedeg cwmni ymgynghori sy’n darparu gwasanaethau hyfforddi a datblygu i gleientiaid ym meysydd arweinyddiaeth ac entrepreneuriaeth. Roeddwn i am ddod yn aelod o’r fforwm er mwyn datblygu buddiannau’r Brifysgol ymhlith ei graddedigion a chryfhau cysylltiadau rhyngwladol. O fewn cyd-destun y newidiadau cyfredol ym maes Addysg Uwch yng Nghymru, gall y fforwm helpu i sicrhau cysondeb y gwasanaethau a chydnabyddiaeth i Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru.

Payal Chadha
Rwyf i’n Ddadansoddwr Ariannol cymwysedig gyda phrofiad dros y bum mlynedd ddiwethaf mewn amrywiol ddiwydiannau yn Kuwait. Mae bod yn aelod yn golygu y gallaf helpu i gyfrannu at ddarparu arweiniad, a chyfoethogi cymuned y cyn-fyfyrwyr ar gyfer graddedigion y dyfodol. Gall y Fforwm helpu i olygu y gall yr holl gyn-fyfyrwyr gadw mewn cysylltiad a rhannu eu profiadau gwaith, bywyd ac astudio.

Amr El-Husseini
Ar hyn o bryd fi yw Prif Swyddog Gweithredol y Lodestone Advisory Group, sy’n grŵp ymgynghorol rhyngwladol yn UDA yn canolbwyntio ar strategaeth fyd-eang, ehangu rhyngwladol ac ymgynghori o ran buddsoddi. Rwyf i wedi graddio o Raglen Rheolaeth Gyffredinol Ysgol Fusnes Harvard ac wedi sicrhau MBA gan Brifysgol Cymru. Rwyf i’n cefnogi’r dull a’r amcanion arloesol mae Fforwm y Cyn-fyfyrwyr yn dymuno eu cyflawni, a hoffwn ei weld yn ymgymryd â rôl ehangach yn hyrwyddo’r Brifysgol a llwyddiannau ei graddedigion. O fewn y persbectif hwnnw, rwyf i’n credu y dylai ein ffocws fod ar ddod â chynifer o raddedigion ag sy’n bosibl at ei gilydd o bedwar ban byd i greu rhwydwaith o gymorth a fyddai’n cael ei adlewyrchu mewn aduniadau academaidd a ffurfiol, gan estyn y tu hwnt i hynny at agweddau eraill o gysylltiadau bywyd a busnes.

Yr Athro William Gibson
Rwyf i’n gweithio ym Mhrifysgol Oxford Brookes lle’r wyf yn Athro Hanes Eglwysig a hefyd yn Gyfarwyddwr canolfan ymchwil yn y Brifysgol. Cyn hynny, roeddwn yn bennaeth cyfadran coleg fawr, ac mae gennyf brofiad gweinyddol a chyllidol eang, yn ogystal â gwybodaeth am brifysgolion ym Mhrydain ac UDA. Gall Prifysgol Cymru hawlio rôl unigryw ym maes addysg uwch ym Mhrydain, ac er bod ei sefyllfa’n newid, gall gadw ei hunaniaeth fel sefydliad arwyddocaol yng Nghymru a thu hwnt. Gobeithio y bydd y fforwm hwn yn gallu gweithio fel cyfrwng i’r Brifysgol a’i chyn-fyfyrwyr allu siarad â’i gilydd a chyfoethogi’r ddau gorff.

Afzal Sayed Munna
Gyda thros 14 o flynyddoedd o brofiad yn gweithio fel ymgynghorydd cyfryngau a busnes mewn amrywiol sefydliadau yn Bangladesh a’r DU, fi ar hyn o bryd yw Pennaeth Ansawdd a Datblygu’r Cwricwlwm yn Capital College UK (CCUK). Fe’m ganwyd yn Bangladesh, a symudais i’r DU yn 2008 ar gyfer fy natblygiad addysgol a phroffesiynol gan ddechrau addysgu Rheolaeth Busnes. Ar ôl cwblhau fy nghymhwyster TAR a derbyn statws proffesiynol QTLS, rwyf i wedi addysgu mewn nifer o golegau preifat. Fi hefyd yw Cyfarwyddwr Datblygu Busnes THIRD EYE Communication Limited, cwmni sy’n ymrwymo i wasanaethu’r gymuned drwy adeiladu ymwybyddiaeth gymdeithasol drwy gyfryngau electronig a gweithgareddau llesiannol eraill. Rwyf i’n falch i fod yn aelod cychwynnol y fforwm ac rwyf i’n credu y bydd yn helpu i hyrwyddo gwerthoedd craidd y Brifysgol wrth i ni edrych i’r dyfodol ym maes addysg uwch.

Joshua P Nicol
Rwyf i’n brofiadol fel Darlledwr-Newyddiadurwr, Hyfforddwr Cyfryngau a Darlithydd yng Ngholeg Bae Fourah, Prifysgol Sierra Leone, a hefyd yn Rheoleiddiwr Cyfryngau a Rheolwr Prosiect Darlledu. Mae bod yn aelod o’r Fforwm yn galluogi i mi gadw’n gyfredol gyda’r datblygiadau yn y Brifysgol a gweithgareddau’r Cyn-fyfyrwyr ar draws y byd, ac rwyf i’n gobeithio y bydd yn llwyfan rhwydweithio ac yn fforwm trafod ar gyfer materion sy’n effeithio ar y Brifysgol.

K Sriram
Rwyf i’n ymgynghorydd ar fy liwt fy hun yn darparu gwasanaethau deori i gwmnïau newydd, ac yn eu mentora drwy’r broses greadigol a hwyluso creu systemau a phrosesau sefydliadol. Mae bod yn aelod o’r fforwm yn gyfle i roi rhywbeth yn ôl i’r Brifysgol gan fy mod wedi elwa cymaint ar y profiad addysgol a gefais yn fy astudiaethau fy hun. Hoffwn i helpu myfyrwyr eraill i wneud y gorau o’u hamser yn y brifysgol a gallai’r fforwm hwn fod yn llwyfan rhagorol i gynorthwyo’r Brifysgol i ddarparu mentoriaid i fyfyrwyr, gan gyfoethogi profiad y myfyrwyr

Helmuth Stahl
Gyda gyrfa hir ym maes Busnes, fe weithiais am 35 mlynedd gydag ExxonMobil mewn nifer o swyddi yn yr Almaen, y DU a’r Weriniaeth Tsiec, gan ymddeol yn 2002. Ers chwe blynedd rwyf i wedi bod yn Aelod Bwrdd a Swyddog Cyswllt Cymru i gangen yr Almaen Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr. Roedd yn gam rhesymegol i mi felly ddod yn aelod, ac rwyf i’n gweld y dull newydd hwn o sefydlu fforwm yn benderfyniad da. Fy ngobaith yw y bydd yn dod yn fforwm gweithredol fydd yn hyrwyddo’r syniad o gorff gwirioneddol ryngwladol oherwydd gallwn ddysgu cymaint oddi wrth ein gilydd.

Michael Stylianou
Rwyf i’n gweithio yn broffesiynol ym maes bancio yn y sector bancio ers 20 mlynedd. Prifysgol Cymru roddodd y cyfle i mi wireddu fy nyhead am radd yn y gyfraith. O fy mhrofiadau fy hun o ddigwyddiadau mis Hydref 2012, rwyf i’n deall pwysigrwydd cael corff trefnus i helpu i ddarparu cymorth ac atebion, a chynorthwyo myfyrwyr i ddod o hyd i’w lle yn y Brifysgol. Rwyf i’n ystyried y fforwm newydd hwn yn bont rhwng y Brifysgol a’i myfyrwyr

Kathryn Whittingham 
Rwyf i wedi gweithio mewn Addysg Uwch ers dros ugain mlynedd mewn nifer o sefydliadau yn y DU ac Awstralia. Ar hyn o bryd fi yw Cofrestrydd Academaidd Prifysgol Westminster ond ym mis Medi rwyf i’n disgwyl symud yn ôl i Sydney i ymgymryd â swydd ym Mhrifysgol Macquarie. Rhan o fy swydd gyfredol yw rheoli’r tîm cysylltiadau cyn-fyfyrwyr ac felly rwyf i’n gwybod pa mor bwysig yw cyn-fyfyrwyr i gymuned prifysgol. Rwyf i’n gobeithio y gallwn ddatblygu grŵp o gyn-fyfyrwyr sy’n gallu gweithredu fel mentoriaid i fyfyrwyr cyfredol PC, a ffurfio rhwydweithiau byd-eang rhwng myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr.