Tystysgrifau Amnewid

O dan yr amgylchiadau a nodir isod yn unig y bydd Prifysgol Cymru yn cyhoeddi tystysgrifau amnewid. Nid yw colli’r dystysgrif dros dro yn rheswm digonol dros roi un newydd. O dan yr amgylchiadau hynny, hwyrach y byddai’n well gennych ystyried y dewis o gael llythyr Cadarnhau Dyfarniad.

Caniateir ceisiadau am dystysgrifau amnewid ar yr amod eich bod yn cyflwyno datganiad wedi ei lofnodi yn cadarnhau bod y dystysgrif wreiddiol naill ai wedi ei dinistrio neu ei cholli. Codir ffi o £30 am hyn. Dylid gwneud sieciau yn daladwy i Brifysgol Cymru a’u cyflwyno gyda’r ffurflen a atodir isod.

Lle bo eich tystysgrif wedi ei difrodi, dylid ei dychwelyd i Brifysgol Cymru a chaiff un newydd ei darparu yn rhad ac am ddim.

Caiff dogfennau eu hanfon o fewn 1-2 wythnos i dderbyn cais ar yr amod bod y taliad llawn wedi’i dderbyn.

Caiff tystysgrifau newydd eu marcio “tystysgrif amnewid” a bydd y dyddiad y cyhoeddir y dystysgrif newydd arnynt. Nodwch y gall fformat y dystysgrif amnewid fod yn wahanol i un y dystysgrif wreiddiol, ond bydd yn cynnwys yr un wybodaeth. 

Gwneud Cais am Dystysgrif Amnewid

 

Am ragor o wybodaeth

Cysylltwch â’r Gofrestrfa ar registryhelpdesk@wales.ac.uk