Cais Cyrchu Gwrthrych Data

Rhaid i Gais Testun am Weld Data gael ei gyfeirio at y Swyddog Diogelu Data mewn ysgrifen. Fe’ch gwahoddir i ddefnyddio’n Ffurflen, safonol i wneud hyn, ond nid oes rhaid; bydd llythyr cyffredin yn gwneud y tro.

Sylwer ar y canlynol:

• Fel rheol, ni chewch wneud y cais ond am ddata personol a ddelir
    gan Brifysgol Cymru amdanoch chi. Os oes angen i chi wneud cais
    am ddata rhywun arall, rhaid i chi roi ei ganiatâd ef neu ei
    chaniatâd hi, mewn ysgrifen, ac wedi ei lofnodi.

•  Bydd y Brifysgol yn ei gwneud yn ofynnol i chi brofi pwy ydych chi.
    Nid oes dull penodol o wneud hyn, ond gellir gofyn i chi ddarparu
    rhyw wybodaeth bersonol ategol neu ryw ddogfennaeth bellach
    megis pasbort.

•  Ni chaiff gwybodaeth ei rhyddhau dros y ffôn.

•  Mae’r Ddeddf yn caniatáu i’r wybodaeth gael ei chadw’n ôl o dan
    rai amgylchiadau. Lle bydd y Brifysgol yn penderfynu cadw
    gwybodaeth yn ôl, rhoddir gwybod i chi yn ysgrifenedig pam mae
    hyn wedi digwydd. Cewch holi am y penderfyniad hwnnw drwy
    gysylltu â Swyddog Diogelu Data’r Brifysgol yn y cyfeiriad a nodir
    isod.

•  Mae’r Ddeddf yn caniatáu i ffi gael ei chodi am ateb Cais Testun am
    Weld Data, a ffi’r Brifysgol am y gwasanaeth hwn yw £10. Dylid
    anfon siec bersonol I Prifysgol Cymru gydag unrhyw gais.

Y Swyddog Diogelu Data
Prifysgol Cymru
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa’r Brenin Edward VII
CAERDYDD
CF10 3NS