Aelodau o Gangen yr Almaen yn dod at ei gilydd mewn dau ddigwyddiad allweddol

Wedi ei bostio ar 4 Mehefin 2013
German 2013 Events

Yn ddiweddar cynhaliodd cangen yr Almaen o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ddau ddigwyddiad pwysig iawn. Gan gynnal cymuned gref o Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, cynhaliodd y Gangen ei symposiwm blynyddol i aelodau cyfredol y gangen ym mis Ebrill, ac yna croesawodd darpar aelodau newydd yn Nathliadau Graddio'r Brifysgol, gan ddathlu cyflawniadau'r Myfyrwyr o'r Almaen oedd yn bresennol ar y dydd.

Helmuth Stahl, aelod allweddol o gangen yr Almaen, sy'n dweud mwy am y ddau ddigwyddiad:

Ddydd Sadwrn 27 Ebrill cynhalion ni ein symposiwm blynyddol mewn lleoliad da yn Hamburg, sef Gwesty-Tŷ bwyta pum seren Louis C. Jacob ar afon Elbe.

Roedd yr agenda wedi'i gynllunio i fodloni diddordebau ein haelodau a chawsom dri siaradwr blaenllaw a roddodd gyflwyniadau ar bynciau difyr iawn a sbardunodd llawer o drafodaethau bywiog.

Cyflwynodd yr Athro Dr. Dieter Haselbach, cyd-awdur y gyfrol The breakdown of Culture, ei ddamcaniaeth bryfoclyd ar gyllido gweithgareddau diwylliannol yn bennaf gydag arian cyhoeddus heb gysondeb digonol i'w wario'n ystyrlon. Roedd yn ddiddorol iawn i ddysgu sut mae arian yn cael ei wario a'i wastraffu'n rhannol pan ddaw at faterion diwylliannol.

Siaradodd Dr Bernhard Miebach, pennaeth CMC Corporate Management Consulting, am y modd y mae cyfrifiaduron yn newid busnes a menter. Daeth yn amlwg fod cyfrifiaduron a chyfryngau newydd yn ffactorau llwyddiant hanfodol i unrhyw gwmni, a bod y rhyngrwyd, yn ogystal â'r cyfryngau cymdeithasol, yn darparu golwg newydd ar fodelau busnes yn wyneb e-fasnach.

Testun yr Athro Dr Thomas Zacher oedd Green Economy as political and economic Challenge. Esboniodd pam mai un o'r heriau mwyaf yn ein hoes yw cyflawni datblygiadau cynaliadwy gydag ecosystemau cytbwys sydd er budd pawb.

Yn y prynhawn cynhaliwyd cyfarfod blynyddol ein haelodau, lle'r ymdriniwyd â materion cyffredinol a diweddarwyd aelodau am y datblygiadau a'r gweithgareddau diweddaraf.

Gorffennodd y dydd gyda chinio rhagorol a golygfa wych o longau mawr yn pasio heibio. Yn ystod egwyl dros ginio, siaradodd ein cydweithiwr Hans-Georg Langholz â'r aelodau am sut yr astudiodd ar gyfer ei radd Doethur a'i chwblhau yn y Brifysgol yn Hall yn Tirol (Awstria) ochr yn ochr â'i weithgareddau proffesiynol..

Yr wythnos ganlynol roedd ein myfyrwyr Almaenig yn cyfranogi yn Nathliadau Graddio Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd ar 2 Mai. Gwnaeth seremonïau’r digwyddiad argraff fawr arnyn nhw ac yn enwedig y ffaith iddyn nhw i gyd gael eu cyfarch yn bersonol gan yr Is-Ganghellor a'u croesawodd i aelodaeth corff cyn-fyfyrwyr y Brifysgol fel graddedigion newydd.

I orffen y diwrnod cofiadwy hwn mewn steil, gwahoddodd Cangen yr Almaen yr holl raddedigion newydd, ynghyd â'u partneriaid, i barti dathlu yng Nghaffi a Bar Henry‘s yng nghanol Caerdydd lle llongyfarchwyd pawb ar eu llwyddiant. Rydym ni'n gobeithio’n ddiffuant y bydd llawer ohonyn nhw'n dod yn aelodau gweithgar o Gangen yr Almaen.

Cafodd y ddau ddigwyddiad eu trefnu'n dda diolch i Mrs Mandy Scheibner a Mrs Dorit Streitferdt o Allfinanz Akademie, Hamburg.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori