Byrddau Arholi

Bydd angen i’r holl ganolfannau cydweithredol gynnal byrddau arholi er mwyn ystyried a chadarnhau dilyniant myfyrwyr a dosbarthiadau gradd terfynol.

Mae byrddau arholi’n rhan allweddol o’r prosesau sicrhau ansawdd i sicrhau bod safonau’n gymaradwy â chynlluniau eraill ym Mhrifysgol Cymru ac yn y DU.

Caiff byrddau arholi eu trefnu’n uniongyrchol gan Brifysgol Cymru, yn ddelfrydol ar ddechrau’r sesiwn academaidd. Yr uned academaidd sy’n gyfrifol am gadarnhau dyddiad y bwrdd arholi, anfon gwahoddiadau a chydlynu’r holl drefniadau teithio. Dim ond ar ôl i’r dyddiad dderbyn cymeradwyaeth Prifysgol Cymru y gellir cynnal byrddau arholi.

Mae’r canllaw cryno hwn i fyrddau arholi wedi’i rannu’n dair:


Y BWRDD ARHOLI

 

Agenda
Dylid dilyn agenda bwrdd arholi’r Brifysgol a dylai staff y sefydliad gadeirio a chofnodi’r cyfarfod. Dylai taenlenni o ganlyniadau myfyrwyr fod ar gael i bawb sy’n bresennol (darperir enghreifftiau yn y dolenni cysylltiedig).

Presenoldeb
Mae gan y Brifysgol ganllawiau ar bresenoldeb arholwyr mewnol mewn byrddau arholi. Caiff y Bwrdd ei Gadeirio gan y Safonwr, gydag Arholwyr Allanol yn aelodau llawn. Mae Uwch Swyddog Academaidd neu Swyddog Academaidd Prifysgol Cymru hefyd yn bresennol.

Ystyriaeth o Ddyfarniad (Graddau Israddedig)
Unwaith y bydd y dosbarthiadau gradd terfynol wedi’u cytuno gan y bwrdd arholi, bydd y Swyddog Academaidd neu’r Uwch Swyddog Academaidd yn gosod y canlyniadau yn yr ORF fydd yn cael ei lofnodi gan y Cadeirydd a’r holl arholwyr mewnol ac allanol

Ystyriaeth o Ddyfarniad (Graddau Athro)
Rhaid cytuno a chofnodi gwaith sy’n cyfrannu at Ran 1 (elfen a addysgir) a marc rhan 1 ar y ffurflen briodol.