Byrddau Arholi

Bydd angen i’r holl ganolfannau cydweithredol gynnal byrddau arholi er mwyn ystyried a chadarnhau dilyniant myfyrwyr a dosbarthiadau gradd terfynol.

Mae byrddau arholi’n rhan allweddol o’r prosesau sicrhau ansawdd i sicrhau bod safonau’n gymaradwy â chynlluniau eraill ym Mhrifysgol Cymru ac yn y DU.

Caiff byrddau arholi eu trefnu’n uniongyrchol gan Brifysgol Cymru, yn ddelfrydol ar ddechrau’r sesiwn academaidd. Yr uned academaidd sy’n gyfrifol am gadarnhau dyddiad y bwrdd arholi, anfon gwahoddiadau a chydlynu’r holl drefniadau teithio. Dim ond ar ôl i’r dyddiad dderbyn cymeradwyaeth Prifysgol Cymru y gellir cynnal byrddau arholi.

Mae’r canllaw cryno hwn i fyrddau arholi wedi’i rannu’n dair:

AR ôl Y BWRDD ARHOLI

 

Datgelu marciau
Dylai canolfannau cydweithredol ryddhau marciau a gadarnhawyd i fyfyrwyr o fewn ffrâm amser resymol. Dylai myfyrwyr hefyd dderbyn adborth amserol ac adeiladol ar eu perfformiad.

Cadarnhau Dyfarniad (graddau israddedig)
O fewn 4 wythnos i ddyddiad y bwrdd arholi bydd y ffurflen ganlyniadau’n cael ei phrosesu a derbynnir myfyrwyr i’w dyfarniad in absentia gan yr Is-Ganghellor. Rhaid i bob canolfan gydweithredol uwchlwytho atodiadau diploma/adysgrifau ar gyfer pob myfyriwr sy’n derbyn dyfarniad. Yna caiff y tystysgrifau a’r atodiadau diploma/adysgrifau eu hanfon yn ddiogel i’r sefydliad i’w dosbarthu i fyfyrwyr.

Cadarnhau Dyfarniad (graddau athro)
Ystyrir a chadarnheir y marc ar gyfer y traethawd ymchwil (rhan 2) drwy ohebiaeth. Dylid anfon traethodau wedi’u marcio i’r Cofrestra i’w hanfon ymlaen at yr arholwr allanol y bydd gofyn iddo adolygu/cadarnhau’r traethawd a’r marc mewnol o fewn 4 wythnos. Bydd arholwyr mewnol, allanol a chadeirydd y bwrdd arholi yn llofnodi’r Ffurflen Canlyniad ac Adroddiad i gadarnhau’r marc Rhan 2.

Mae marciau Rhan 1 a Rhan 2 yn cyfrannu 50% yr un at y dosbarth gradd terfynol.

Dathliad Graddio
Gwahoddir yr holl fyfyrwyr sy’n derbyn dyfarniad Prifysgol Cymru i’r Dathliad Gradd blynyddol yng Nghaerdydd.

Apelio
Gall myfyrwyr gyflwyno apêl dan Weithdrefn Apelio’r Brifysgol os ydynt yn gymwys.

Adroddiadau’r Arholwr Allanol a’r Safonwr
Rhaid i’r holl arholwyr allanol a’r safonwyr gwblhau adroddiad i’w gyflwyno i’r Brifysgol o fewn 4 wythnos i’r bwrdd arholi, a gaiff ei anfon ymlaen at y ganolfan gydweithredol i’w ystyried ac i gael ymateb.