Cofrestru Myfyrwyr

I gofrestru myfyrwyr newydd neu rai sy’n symud ymlaen gyda Phrifysgol Cymru, dylai canolfannau cydweithredol anfon Trosglwyddiad Cofrestru yn y fformat Excel cywir yn uniongyrchol i registrations@cymru.ac.uk (i gael arweiniad, cyfeiriwch at y Cyfarwyddiadau Cofrestru Myfyrwyr). Dylid anfon hwn yn ddelfrydol ddeng wythnos cyn dechrau astudio neu ddyddiad dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

Dylai canolfannau cydweithredol drefnu anfon dogfennau matriciwleiddio, israddedig, ceisiadau trosglwyddo credydau ac unrhyw ddogfennau atodol perthnasol ar gyfer pob ymgeisydd i’r Brifysgol ar yr un pryd. Dylai dogfennau atodol gynnwys:

   - Copïau ardystiedig o dystysgrifau ac arysgrifau gradd/dyfarniad
      perthnasol;
   - Tystiolaeth briodol fod gofynion iaith Saesneg wedi’u bodloni;
   - Tystiolaeth fod gofynion y Swyddfa Gartref (UKBA yn flaenorol)
      wedi’u bodloni i’r ymgeiswyr hynny sy’n astudio yn y DU.

Os ydych yn anfon drwy’r post gwnewch yn siŵr fod copi o’r Trosglwyddiad Cofrestru wedi’i gynnwys yn yr ohebiaeth.

Pan fydd Trosglwyddiad Cofrestru wedi’i uwchlwytho a’i brosesu’n llwyddiannus byddwch yn derbyn ebost i gadarnhau fydd yn cynnwys taenlen Excel ac adroddiad cadarnhau. Os yw myfyrwyr yn cael eu cofrestru am y tro cyntaf, bydd Cyfeirnod Myfyriwr Prifysgol y myfyrwyr (USN) i’w gweld ar y daenlen.  Rhaid i'r ganolfan gydweithredol sicrhau bod yr USN cywir yn cael ei gynnwys ym mhob gohebiaeth gyda’r Brifysgol, gan gynnwys Cofrestru a Throsglwyddo Arholiadau.

Fe’ch atgoffir ei bod yn ofynnol i ganolfannau cydweithredol gyflwyno Trosglwyddiad Cofrestru blynyddol yn cynnwys yr holl fyfyrwyr gweithredol (newydd a dychwelyd) ar gyfer hyd eu hastudiaethau. Mae’r broses hon yn sicrhau bod cofnodion y myfyrwyr yn parhau’n weithredol, ac yn cadw mynediad at adnoddau ar-lein y Brifysgol sy’n llithro o bryd i’w gilydd. 

Myfyrwyr yn Tynnu’n Ôl

 

Rhaid hysbysu Cofrestriadau os yw unrhyw fyfyrwyr yn tynnu’n ôl o’u hastudiaethau. Bydd canolfannau cydweithredol ddim ond yn gymwys i dderbyn ad-daliad o ffioedd cofrestru os yw myfyrwyr yn tynnu’n ôl o fewn chwe wythnos i ddechrau astudio neu ddyddiad dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am weithdrefn gofrestru Prifysgol Cymru neu’r rheoliadau cysylltwch â Cofrestriadau.