Goruchwylio Traethodau Hir Gradd Athro

Mae’r Brifysgol yn disgwyl i’r holl bartïon sy’n ymwneud â goruchwylio traethodau hir gradd athro trwy gwrs fod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau neilltuol, a amlinellir isod.

 

i)     Darparu cyngor a chyfarwyddyd i fyfyrwyr er mwyn hwyluso'r gwaith o greu traethawd sydd o'r safon a ddisgwylir ar lefel gradd Meistr a Ddysgir.

i)     Y traethawd arfaethedig i fod o fewn cylch arbenigedd y goruchwyliwr, y pwnc a ddewisir i'w ddiffinio'n fanwl mewn ymgynghoriad gyda'r myfyriwr.

(iii) Y traethawd arfaethedig yn un y gellir ei gwblhau o fewn yr amser sydd ar gael.

(v) Cytuno ar amserlen ar gyfer cyflwyno gwaith ac ar gyfer cyfarfodydd cyson.

(vi) Cadw cofnod manwl, wedi ei gytuno rhwng y goruchwyliwr a'r myfyriwr, o bob cyfarfod ffurfiol, yn cynnwys dyddiadau, camau gweithredu y cytunwyd arnynt a therfynau amser a osodwyd.

(iv) Dychwelyd gwaith yn ôl amserlen y cytunwyd arni, gyda sylwadau adeiladol.